Ga naar de inhoud

CO2 Certificaten

CO2 prestatieladder – duurzaam ondernemen

Yunex hecht wereldwijd veel belang aan de duurzaamheid (sustainability) van productieprocessen en van de eigen organisatie. Dit komt uiteraard naar voren in de producten die het bedrijf maakt. Zo is Yunex een van de leidende spelers op het gebied van duurzame technologieën. Maar ook in de eigen bedrijfsvoering staat het begrip duurzaamheid hoog aangeschreven. Dit komt tot uiting bij de inzet van technologie met minder of geen CO2-uitstoot (onderdeel van het zgn. groene portfolio) en het HLS-KMS managementsysteem voor Quality en EHS (Environment, Health & Safety). Yunex Traffic B.V. heeft zich als bedrijf gecertificeerd op de “CO2-prestatieladder”, waarbij al enige jaren het hoogste niveau, level 5, wordt bereikt.

Het instrument CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren CO2-bewust te handelen en deze wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Werkwijze van de CO2-prestatieladder

Op de website van het SKAO staat het doel van de CO2-prestatieladder als volgt omschreven: “het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.”

Weergegeven in de volgende onderdelen:

 1. Inventarisatie
 2. Energie- en CO2-reductiebeleid
 3. Communicatie
 4. Deelname initiatieven

1. Inventarisatie – inzicht in energiestromen en CO2 emissie

Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies.

Weergegeven in de volgende onderdelen:

 1. ​​​​De CO2 uitstoot tot en met FY 2025 ten opzichte van FY 2019 voor scope 1 en 2 met 55% te reduceren.
 2. De CO2 uitstoot tot en met FY 2025 ten opzichte van FY 2019 voor scope 3 met 34% te reduceren.

De inventarisatie en analyse van de energiestromen worden gepubliceerd in de halfjaarlijkse carbon footprint rapportages, de scope 3 emissie inventaris en de ketenanalyse wegkantsystemen. De scope 3 emissie inventaris en de ketenanalyse worden jaarlijks geactualiseerd

2. Energie- en CO2-reductiebeleid

Ambitie CO2 emissiereductie 2020 – 2025

Yunex Traffic en haar voorlopers hebben sinds 2011 belangrijke stappen gemaakt in energiereductie, verlaging van de eigen footprint en het realiseren van significante reducties in de keten. De gezamenlijke doelstelling is vastgelegd en gecommuniceerd dat de Yunex Traffic eind 2030 volledig CO2 neutraal opereert. Yunex Traffic geeft met dit plan invulling aan de centrale doelstelling.

 Yunex Traffic B.V. heeft als doel gesteld om:

 1. De CO2 uitstoot tot en met FY 2025 ten opzichte van FY 2019 voor scope 1 en 2 met 55% te reduceren.
 2. De CO2 uitstoot tot en met FY 2025 ten opzichte van FY 2019 voor scope 3 met 34% te reduceren.

De realisatie van de doelstellingen is uitgewerkt in het document Reductieplan scope 1-2-3 versie 1.0 Yunex Traffic FY 2020-2025. Yunex Traffic wil in 2030 de eerste grote industriële onderneming ter wereld zijn met een neutrale CO2-footprint. De onderneming wil haar uitstoot van CO2 al in 2020 met 50% reduceren.

Om haar CO2 emissie op lange termijn terug te dringen, neemt Yunex Traffic B.V. maatregelen voor gebouw, activiteiten en mobiliteit, waaronder de volgende maatregelen:

 • Uitvoeren van het  Yunex Traffic B.V. Mobiliteitsbeleid, met als doelstelling dat uiterlijk einde FY 2025 het wagenpark voor minimaal 75% bestaat uit elektrische en/of duurzaam aangedreven voertuigen onder voorbehoud van de noodzakelijke technische ontwikkelingen in de markt.
 • De huisvesting van  Yunex Traffic B.V. volgens label A te realiseren
 • Introductie en toepassing van energieneutrale wegkantsystemen in de verkeerstechniek

 Yunex Traffic B.V. is zich bewust van de milieu-effecten van haar energieverbruik en heeft zich daarom ten doel gesteld het energieverbruik op structurele wijze te verlagen en de energie efficiency van haar processen te verbeteren. Om dit te bereiken heeft Yunex Traffic B.V. een energiemanagement systeem ingericht gelijkwaardig aan de ISO 50001. De directie stelt de doelstelling(en) voor scope 1, 2 en 3 vast en Business Support bewaakt het actieplan en de uitvoering. Diverse reductie-maatregelen zijn inmiddels in gang gezet en Siemens neemt deel aan diverse initiatieven zoals beschreven op de pagina ‘deelname initiatieven’.

3. Communicatie

Yunex hecht wereldwijd veel belang aan transparantie over duurzaamheid (sustainability) van productieprocessen, producten en van de eigen organisatie, daarbij ook in lijn met de communicatie doelstellingen en -eisen vanuit de ISO 9001, ISO 14001 en de CO2 prestatieladder. Daarom heeft  Yunex Traffic B.V. een communicatieplan opgesteld, wordt halfjaarlijks de Carbon footprint rapportage gepubliceerd en is waar van toepassing duurzaamheid en energiereductie onderdeel van projectuitvoering en projectcommunicatie.

4. Deelname initiatieven

Yunex Traffic B.V. is betrokken bij de volgende initiatieven:

 • Connekt
 • Centrum Ondergronds Bouwen
 • Sector Rijksprogramma Beter Benutten

Voor meer informatie wordt verwezen naar het document Duurzame initiatieven en participaties januari 2022 en de websites van de initiatieven waaruit blijkt dat  Yunex Traffic B.V. deelneemt aan deze initiatieven of sectorbrede programma’s.

Samen de carbon footprint verkleinen

Ook voor onze relaties willen wij een duurzame partner in de keten zijn. We gaan met elkaar de dialoog aan, want verduurzamen kun je niet alleen. De eerst besparende maatregelen in eigen huis zijn genomen en het overleg met ketenpartners is gestart. We vragen onze partners energiebewust te acteren bij de inzet van producten en diensten. En om de daad helemaal bij het woord te voegen, hebben zijn tevens onze inkoopvoorwaarden aangepast. ´Walk the talk´, is bij ons geen loze belofte.